Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan      

 

Bondepraktikan

"Handbok om väder" för bönder. Bondepraktikan, utgiven första gången i Tyskland år 1508, redogjorde för konsten att sluta sig till varje månads väderlek kommande år, utifrån vädret under de motsvarande tolv juldagarna.

År 1662 utkom en svensk översättning. Den försvenskades av kyrkoherde Nils Klint, som lade till bl.a. en del väderleksmärken från svensk folktradition.

 

första sida 01

Försida från 1875 års upplaga av Bondepraktikan.

 

Redan på omslaget berättar Bondepraktikan om sin egen förträfflighet:

" Fromme läsare köp mig nu.

Mycket förstånd lärer jag dig.

Bonde-Praktika är mitt namn.

Läs mig, det länder dig till gagn.

Det hela årsens lopp vill jag dig lära,

Varefter du dig skall regera."

 

 

Allmänt

Vår gamla "bondepraktika eller väderbok" är utan tvivel, åtminstone till namnet, bekant för de flesta. Tillkommen efter tyska mönster var bondepraktikan under långliga tider en av vårt lands mest spridda och omtyckta folkböcker. Innehållet utgörs till stor del av väderleksspådomar och omtykta förutsägelser om årsväxten, av vilka många säkerligen är hämtade ur grekiska och romerska spådomsböcker, medan andra har sin källa i medeltida munkrim om väder och vind, i stjärntydarnas skrifter o.d. Ehuru det nu för tiden är en allmänt gängse mening att gamla märken inte längre står, torde dock bondepraktikans profetior, som ofta grundar sig på en långvarig och nogrann iaktagelse av naturens företeelser, ännu i dag ha sitt stora allmäna intresse.

 

Januari - Mars

 

April - Juni

 

Juli - September

 

Oktober - December

 

Andra tecken och märken

 

Bondepraktikan på webben